Geïntegreerd teeltsysteem voor een duurzame landbouw

Uitdagingen

De landbouw is sterk in beweging, enerzijds om de globale uitdagingen zoals klimaatverandering en de gevolgen van de energietransitie het hoofd te kunnen bieden, anderzijds als reactie op de politiek maatschappelijke druk op de huidige manier van telen. We zien een qua milieu- en voedselveiligheidseisen steeds strenger wordende regelgeving wat onder andere resulteert in het wegvallen van belangrijke gewasbeschermingsmiddelen zonder dat er goede alternatieven voor handen zijn. De kosten voor verduurzaming van het voedselpakket wordt niet of beperkt in de keten doorbelast, waardoor het rendement van teelten onder druk staat en meerkosten voor de inzet van alternatieve oplossingen voor een teler lastig te dragen zijn. Er is een sterke roep om betere, groenere productiemethoden, met een toenemende vraag naar groene gewasverzorgingsproducten zoals biostimulanten.

We zien veel potentie in de ontwikkeling en inzet van technische en op data- en digitalisering gebaseerde innovaties om toch de opbrengst en kwaliteit van teelten veilig te stellen, waarbij Cebeco Agro een brug kan vormen tussen de huidige werkwijze en de inzet van de nieuwe technieken. Op deze wijze wordt gewerkt aan een verder geïntegreerd teeltsysteem.

Geïntegreerd teeltsysteem

Geïntegreerde teelt, ook wel ICM (vanuit het Engels: Integrated Crop Management) is een systeemaanpak op bedrijfsniveau uit de landbouw, gericht op een gewasproductie waarin de impact op productie, economie en omgeving afgewogen worden. Integrale gewasproductie komt voort uit het concept ‘geïntegreerde gewasbescherming’, maar trekt deze aanpak breder dan alleen bescherming tegen ziekten en plagen. Door alle beschikbare kennis over de verschillende aspecten van de teelt te combineren tot een samenhangende aanpak, kunnen positieve natuurlijke effecten bereikt worden op onder andere de bodemkwaliteit en weerstand tegen ziekten en plagen. Hierdoor zijn er minder kunstmatige middelen nodig om de oogstkwaliteit te waarborgen.

Geïntegreerde teelt bestaat uit drie belangrijke facetten; voorkomen, diagnose en genezen. Vergelijk het voor het gemak met humane gezondheid; we eten gezond, nemen wellicht extra vitaminen en bewegen voldoende om te voorkomen dat we ziek worden, we houden onze gezondheid op verschillende manieren in de gaten (diagnose) en gaan naar de dokter en nemen medicatie als we toch ziek worden (genezen). Eten we gezonder en bewegen we meer dan lopen we minder risico om ziek te worden en hebben we minder behoefte aan medicatie. Kortom, hoe voorkom je dat een plant aangetast wordt door ziekten en plagen, hoe beoordelen we de status van de plant (diagnose) en welke acties kunnen we ondernemen om het gewas te genezen mocht het aangetast dreigen te worden door ziekten en plagen. In elk van deze onderdelen werken we aan vernieuwing, om het geïntegreerde teeltsysteem te verbeteren. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Voorkomen, diagnose en genezen

Welke bijdrage levert Cebeco Agro in het verbeteren van het geïntegreerde teeltsysteem; hoe maken we de plant weerbaarder tegen ziekten en plagen (voorkomen), hoe verbeteren we het inzicht in de status van de plant en ziekten en plagen (diagnose), en hoe verbeteren we het proces van ziekte- en plaagbestrijding?

Voorkomen

Idealiter is de plant weerbaar tegen abiotische en biotische stressfactoren en daarmee minimaal gevoelig voor stress door bijvoorbeeld hitte of droogte en voor aantasting door ziekten en plagen. Factoren als bodemgezondheid, gewasverzorging en biodiversiteit zijn hierin sterk bepalend. Cebeco Agro biedt verschillende biostimulanten aan die de weerbaarheid van het gewas in verschillende opzichten vergroten. Biostimulanten worden door Cebeco Agro ontwikkeld voor de volgende toepassingen.

Voor productinformatie kunt u contact opnemen met Cebeco Agro.

Diagnose

Het wordt steeds belangrijker om beter de status van de plant en de ontwikkeling van de ziekte of plaag te kennen, omdat een beter inzicht een gerichtere aanpak mogelijk maakt. Die behoefte wordt groter omdat de nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen zoals middelen van natuurlijke oorsprong voor een goede werking afhankelijker zijn van de plant- en omgevingsomstandigheden voor een goede effectiviteit. Cebeco Agro werkt samen met verschillende partners aan het ontwikkelen van diverse beslissing ondersteunende systemen om de teler meer inzicht te bieden in de status van de plant en ziekte/plaag om zo gerichter in te kunnen grijpen.

Genezen

Uiteraard is ingrijpen om te voorkomen dat het gewas wordt aangetast door ziekten en plagen een belangrijk element van de teelt, net als dat de humane gezondheid niet zonder medicatie kan. Dit ingrijpen kan mechanisch, denk aan het verwijderen van onkruiden, en dit kan met synthetische en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Belangrijk is om de ongewenste impact van het ingrijpen te minimaliseren, milieu impact verlagen dus. Dit kan enerzijds door de inzet van precisietechnieken waarmee je middelen alleen daar brengt waar het nodig is en anderzijds door middelen met een gunstiger milieuprofiel in te zetten. Dit laatste is een belangrijk speerpunt voor Cebeco Agro; het voor de Nederlandse teelt vergroten van het beschikbare pakket aan gewasbeschermingsmiddelen met een lagere milieu impact, zoals basisstoffen. Een basisstof is een stof die al voor een ander doel op de markt is (bijvoorbeeld als voedingsmiddel, zoals azijn of bier), maar die ook als gewasbeschermingsmiddel werkt en gebruikt mag worden. Eventuele risico’s zijn namelijk al bij het oorspronkelijke gebruik bepaald. Voor meer informatie over specifieke producten kunt u contact opnemen met Cebeco Agro.